UNEMPLOYMENT RATE
(DURBAN)
View our Dashboard
20.7%
(Q2 2023)
GDP GROWTH RATE
(DURBAN)
View our Dashboard
0.5%
(Q1 2023)
PROPERTY VALUE
(DURBAN)
View our Datasets
R582.7
BN
(2022)
Aerial photo of Durban harbour mouth taken from the bluff
Izibalo zabantu abangasebenzi kuzwelonke zinciphezisuka ku 32.9% zaya ku 32.6% ngekota yesibili ka 2023. Amazinga abantu abangasebenzi kule kota aphansi kunawo wonke eminyakeni emibili. Lokhu kukhomba ukuthi kunemizamo ebonakalayo yokuvuselela izimakethe zemisebenzi, kugxilwekakhulu ezimbonini ezifana neyokwakha, ezohwebo, nemisebenzi yomphakathi. Lemikhakha ikhombise ukwenza kangcono emazingeni okudala amathuba emisebenzi. Nakuba lokhu kwehla kwabantu abangasebenzi sikushayela ihlombe, abantuabasebenzayo bande ngo-154 000 beya ku-16,346 million, okusengaphansi kwezibalo zangaphambi kokuhlasela kweCOVID ezazimi ku-16,383 million.EThekwini, ukuhluma komnotho kushaya ngolonwabu njengoba kwengezeke imisebenzi ewu-10,800 emisha ngeKota 2 ka 2023. Nakubakunjalo, izindleko zokuphila eziphezulu nokuba madolonzima kwamabhizinisi kusalokhu kuwumthwalo ekutheni umnotho wedolobha ukwazi ukudala amathuba emisebenzi. Ngokusho kweStatsSA 2023 Q2 Labour Force Survey, izibalo zabeswele imisebenzi zenyuke zisuka ku-19.4% zaya ku-20.7%. Lokhu kudalwe wukuthiokungenani kunabantu abawu-27,600 abamatasa nokubheka umsebenzi. Phakathi kuka-Ephreli noJuni 2023, iStatsSA ibike ukuthi kunokwehla kwesibalo sabantu asebedikibele ukufuna umsebenzi eThekwini.Ukwehla ngo-26,800 ngekota nango-67,000 unyaka nonyaka kwabantu asebedikibele ukufuna kukhomba izinguquko ezinhle njengoba kukhombisa ukuthi ababheka umsebenzi babuyelwe wukuzethemba. Nokho-ke, iningi kulabo asebedikibele ukufuna umsebenzi ngekota efanayo yangonyaka odlule lalandiswe wukuthi amabhizinisi amaningi ayevalile ngenxa yezikhukhula zango-Ephreli. Lokhu kukhomba ukuthi ukwehla kwezibalo zasebedikibele ukufuna umsebenzi konyaka nonyaka kungenzeka ukuthi kudalwa wukwelulama ngemuva kwezikhukhula. Nakuba kunjalo, isibalosasebedikibele ukufuna umsebenzi besilokhu sehla njalo kulawa makota amathathuedlule, okukhombisa uphawu olwethembisayo.
September 2023
UKUNCIPHA KUKA 19% KWESIBALO SABANGASAKUKHUTHALELE UKUFUNA UMSEBENZI KUVEZA IZIMPAWU ZETHEMBA EZIMAKETHE
Ngekota yokuqala ka 2023, umnotho wezwe ukhombise ukukhula okungatheni kuka-0.4%, kanti kube yimikhakha eyisishiyagalombili kweyishumi ebe negalelo kulokhu. Ngokushokwe-International Monetary Fund (IMF), ukukhula kwe GDP yase Ningizimu Afrika kulindeleke kwehle kusuka ku-2.6% ngo 2022, kuye ku-0.1% ngo 2023. Nakuba umnotho angakafinyeleli kwinzikamnotho, iNingizimu Afrika isadonsa kanzima emnothweni jikelele futhi kubukeka kulokhu kungathembisi.Impi eqhubekayo phakathi kwamazwe iRussia ne-Ukraine, kanjalo nonswinyo olubhekiwe embonini kawoyela eRussia kunomthelela ongemuhle emnothweni wase Ningizimu Afrika. Ukucishwa izikhawu kukagesi okuqhubekayo kuleli kusalokhu kuyiphazamisa imizamo yokukhulisa umnotho futhi kuvimbela ukuqhubeka kwemisebenzi yezomnotho. Ngokusho kombusi weBange-ngodla lase Ningizimu Afrika (SARB), ukucishwa izikhawukukagesi kulindeleke ukuthi kugawule amaphesenti amabili ekukhuleni komnothokulo nyaka.Ngaphezukwalezi zinselelo kunomthwalo wokukhula kwesikweletu sikahulumeni, ukukhulakwenzalo yemali nokukhula kwamanani empahla. Ukudayiswa kwempahla esetshenziswangokushesha yabathengi kukhombise ukukhula kwengenisomali ngo-13.4% umakuqhathaniswa nonyaka odlule, okulekelelwa kakhulu wukukhula kwamanani hhayinje ukwanda kokusetshenziswa kwempahla. Ngenxa yalokho, ukwelulama komnothokuza kancane futhi kukhomba ukungeneli ekuzinziseni isimo somnotho, okwenzakube nesithombe esingesihle ngamathuba okukhula komnotho wezwe.
August 2023
KUYAGQOZA, KODWA KUYETHEMBISA UKUKHULA KOMNOTHO ETHEKWINI
Archives
A proud partnership between:
2020INC logoToogether logo